Visie & missie

MeerWaarde is het eerste aanspreekpunt voor inwoners in Haarlemmermeer en daarbuiten

Vanuit het motto ‘zelf, samen sterker’ zetten we ons gepassioneerd in voor een samenleving waarin iedereen meetelt en kan meedoen. Om inwoners op weg te kunnen helpen naar een beter perspectief hechten we veel waarde aan onze zichtbaarheid en laagdrempeligheid. Door vroeg in beeld te komen, worden problemen of vraagstukken niet onnodig groot. We focussen op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, zodat mensen en hun sociale omgeving sterker worden. Inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven wijzen we de weg in het sociaal domein. En dienen zich nieuwe sociale vraagstukken aan? Dan lossen we die op met innovatieve diensten die passen bij de veranderende vraag en behoeftes van inwoners.

Wat ons drijft. Ons motto.

Onze overtuiging is dat inwoners het gelukkigst zijn als zij in staat zijn voor zichzelf te zorgen te midden van een veilige en betrokken omgeving en dat kinderen het gelukkigst zijn als zij opgroeien in een veilig en warm gezin.

Waar wij voor gaan. Onze visie.

We activeren inwoners om hun eigen welzijn en dat van hun omgeving te verbeteren. Iedere inwoner zelf- en samenredzaam.

Inwoners: we zijn er voor iedereen die onze ondersteuning kan gebruiken: kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen. We zijn er voor mensen in een (tijdelijke) kwetsbare situatie. Bij deze mensen is hun draaglast en draagkracht niet in evenwicht. We zijn er ook voor mensen die zich in willen zetten voor een ander en/of hun omgeving.
Activeren: we zoeken mensen op, wijzen ze de weg, geven ze inzicht, leren vaardigheden, reiken handvatten en tools aan, brengen ze in contact en bieden maatwerk.
Welzijn: welzijn betekent dat een mens zich wel bevindt, zich prettig en gelukkig voelt. Het gaat lichamelijk, geestelijk en sociaal goed met iemand.
Omgeving: we verbinden mensen met elkaar en bouwen aan duurzame, informele en sociale netwerken en sociale wijken, dorpen en kernen. Iedereen die wij helpen gaat zich inzetten voor de omgeving. De kennis die een inwoner bij MeerWaarde heeft opgedaan wordt overgedragen op anderen. Elk vraagstuk bekijken we in de context en pakken we zonodig integraal op.
Verbeteren: mensen beslissen zelf of ze zich willen verbeteren. Wij stimuleren ze om kansen en mogelijkheden te pakken.

Waar wij voor staan. Onze Missie.

Onze missie is om het eerste aanspreekpunt te zijn door relevante en toegankelijke welzijnsdiensten te bieden waarmee wij mensen en wijken, dorpen en kernen sterker maken.

Eerste aanspreekpunt: de voorkeur voor ons is logisch en vanzelfsprekend omdat wij de weg weten naar een oplossing voor een sociaal vraagstuk voor zowel inwoners als onze andere stakeholders (o.a. opdrachtgever en samenwerkingspartners). Wij zijn dé kennispartner op het gebied van sociaal werk.
Relevant: door vooruit te lopen op of te voorzien in een behoefte. Wat heeft iemand nodig? De persoonlijke situatie staat centraal. Door te investeren in mogelijkheden voorkomen we moeilijkheden.
Toegankelijk: door vriendelijk, persoonlijk, herkenbaar, zichtbaar en bereikbaar te zijn.
Welzijnsdiensten: onze sociale bouwstenen: effectief, verbindend, duurzaam en stimulerend.
Sterker: al onze professionals maken, samen met vrijwilligers, mensen, wijken, dorpen en kernen krachtiger en zelf- en samenredzaam.

Onze sociale bouwstenen

We leveren, samen met onze samenwerkingspartners, vrijwilligers en de inwoners van onze gemeente, de bouwstenen voor een evenwichtige en prettige samenleving waaraan iedereen mee kan doen.
In de sociale bouwstenenwijzer staan onze producten beschreven.

MeerWaarde: dichtbij, betrokken en professioneel

MeerWaarde hanteert in het werk een aantal kernwaarden. Medewerkers van MeerWaarde dragen deze kernwaarden uit in hun omgang met gemeente, cliënten, samenwerkingspartners en vrijwilligers.

Dichtbij

MeerWaarde staat naast de inwoner, dicht bij de mensen, herkenbaar en zichtbaar aanwezig in de wijken. Wij gaan op zoek naar wat mensen bezighoudt, fungeren als klankbord en inventariseren wat inwoners vragen en wensen. Met deze kennis van de wijk kunnen we inwoners stimuleren en faciliteren om hun behoeften om te zetten in acties en kunnen we voortijdig kwetsbare (groepen) inwoners signaleren en waar nodig begeleiding bieden.

Betrokken

Medewerkers van MeerWaarde zijn betrokken bij cliënten, bij de buurtbewoners (jeugd en volwassenen) in de wijk waar ze actief zijn, bij vrijwilligers en mantelzorgers. Ze stimuleren hen om sociale netwerken en vangnetten te vormen als die ontbreken. Met als doel de zelfredzaamheid en participatie te vergroten. MeerWaarde medewerkers zijn ook betrokken bij de samenwerkingspartners in de wijk. Op verschillende niveaus wordt samengewerkt met andere organisaties die actief zijn in Haarlemmermeer.

Professioneel

Binnen MeerWaarde werkt een breed scala aan professionals, die zowel kennis hebben van de ontwikkeling, beleving en problemen van jonge mensen als die van volwassenen en oude mensen. Zij werken samen in multidisciplinaire teams in een gebied. Het zijn generalisten met een brede blik, die weten waar het om gaat in het welzijnswerk. Ze verwijzen mensen door als zij of hun collega`s inwoners niet (meer) zelf kunnen begeleiden. De professionals van MeerWaarde zetten vrijwilligers in als dat mogelijk is.

Vragen of meer informatie?

023-569 88 88
informatie@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp

KvK 41227384