Over ons

Zelf, samen, sterker!

MeerWaarde is een welzijnsorganisatie. Onze belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat inwoners zich wel bevinden, zich prettig en gelukkig voelen. Wij helpen actief door dichtbij de mensen te zijn. We zoeken mensen op, wijzen ze de weg, geven ze inzicht, leren vaardigheden, reiken handvatten en tools aan. We bieden maatwerk als zij daar voor open staan. We verbinden mensen met elkaar en bouwen aan duurzame, informele netwerken. Samen met onze vrijwilligers en partners werken we aan een samenleving die prettig is voor alle inwoners. Dit doen we vanuit ons motto: zelf, samen, sterker!

Onze Koers t/m 2023

In 2018 heeft MeerWaarde een koers uitgezet, organisatieambities geformuleerd en beoogde resultaten benoemd. Dit koersplan is het fundament van ons werk bij MeerWaarde en nog steeds actueel. Elke dag geven we vanuit de drie pijlers 'Eigen kracht', 'Sociale netwerken' en 'Burgerschap' inhoud aan ons werk.
Het koersplan 'Zelf, samen, sterker! Het sociaal werk wijst de weg in het sociaal domein'.
Na drie jaar maken we de balans op. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt is de basis van vertrouwen. In het boekje 'MeerWaarde Resultaten Koersplan 2018-2020' vertellen én verantwoorden we wat we bij MeerWaarde beloven; een sterk MeerWaarde met perspectief: iedere inwoner zelf- en samenredzaam. De afgelopen jaren hebben we laten zien hoe veerkrachtig onze organisatie is. Met vertrouwen gaan we de toekomst in.
Met de Koers Jeugd en de Koers Volwassenen hebben we de corporate koers vertaald naar het sociaal werk bij MeerWaarde voor deze doelgroepen.

Koers Jeugd 2018 - 2023

Met de beleidsvisie 'De kracht van dichtbij' legt MeerWaarde de basis voor het sociaal werk jeugd in Haarlemmermeer tot 2023. Een visie en een koers als fundament voor ons werk en de daaruitvoortvloeiende keuzes voor de komende periode. Door te investeren in de jeugd, laten we de samenleving schitteren. We staan voor een samenleving waarin alle kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen om mee te doen. Om hun talenten te ontdekken, zich te vormen en te ontwikkelen tot zelfstandige en ‘samen’redzame inwoners. Morgen begint vandaag. Vanuit die overtuiging geven we het sociaal werk jeugd vorm. Door te investeren in de kinderen van nu, investeren we in de jongeren van straks. En in de volwassenen van morgen. De impact van sociaal werk jeugd draagt dus ver. Veel verder dan vandaag alleen.

Koers Volwassenen 2020 - 2023

In onze koers voor Volwassenen 'Anders kijken, denken en doen' geven we richting aan onze werkzaamheden voor volwassenen. De koers maakt duidelijk waar we voor staan, wat anderen van ons én wij van anderen mogen verwachten. Daarmee is de koers een belangrijk kompas voor onze samenwerking met anderen. We willen iedereen inspireren om in beweging te komen en samen met ons invulling te geven aan ons motto: Zelf, samen, sterker!

ANBI

MeerWaarde is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. ANBI betekent een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI-status hebben betekent dat de organisatie geen erf- of schenkingsrecht hoeft te betalen over giften. Particulieren of bedrijven die schenkingen aan de organisatie doen mogen deze aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ons RSIN (het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer) is 8069.58.972.

alle activiteiten