De kracht van het sociaal werk

Het sociaal werk in Nederland wordt uitgevoerd door een breed scala aan beroepskrachten die in al hun verscheidenheid een herkenbaar profiel hebben: ze beschikken allemaal over brede gemeenschappelijke kennis en kunde en ieder over specifieke aanvullende expertise. Daardoor neemt het sociaal werk een belangrijke positie in het sociaal domein in.

Onder de term sociaal werker vallen vele specialisaties die inhoudelijk een grote verwantschap met elkaar vertonen, zoals: maatschappelijk werkers, sociaal agogisch werkers, jeugd- en jongerenwerkers, cliëntondersteuners, sociaal raadslieden, opbouwwerkers etc. Vanuit een generalistische aanpak kan iedere inwoner, vrijwilliger en professional met zijn vraag bij de sociaal werker terecht. Wij zijn eerste aanspreekpunt en wegwijzer voor alle mensen met een sociaal vraagstuk in Haarlemmermeer.

De sociaal werkers van MeerWaarde werken altijd vanuit de brede context. Dat betekent dat een vraag nooit op zichzelf staat. We onderzoeken de stand van zaken op alle leefgebieden en het welbevinden van alle gezinsleden en de omgeving. Vanuit de integrale vraagverkenning worden bij knelpunten op andere levensgebieden de benodigde specialistisch collega’s van MeerWaarde betrokken of begeleid naar andere vormen van hulpverlening. We omarmen daarbij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Bij het oplossen van het vraagstuk betrekken we de omgeving van de inwoner; naasten, buurtbewoners en/of vrijwilligers. Deze aanpak maakt het sociaal werk van MeerWaarde uniek in Haarlemmermeer.

Onze sociale bouwstenen

We leveren, samen met onze samenwerkingspartners, vrijwilligers en de inwoners van onze gemeente, de bouwstenen voor een evenwichtige en prettige samenleving waaraan iedereen mee kan doen.
In de sociale bouwstenenwijzer staan onze producten beschreven.

Inwonersportaal

Inwoners met wie we een begeleidingstraject starten, kunnen gebruik maken van hun digitale dossier. Het inwonersportaal is een toegankelijke online omgeving waar inwoner en sociaal werker veilig, efficiënt en transparant kunnen samenwerken aan het behalen van doelen.
De inwoner heeft 24/7 toegang tot eigen gegevens en beheert samen met de sociaal werker het online dossier. In het dossier registreert de sociaal werker alle contacten, documenten en acties. De inwoner kan zelf contactverslagen maken, documenten uploaden, acties toevoegen aan een doel en de eindevaluatie invullen. De sociaal werker krijgt hiervan een melding zodat eventuele vervolgacties direct kunnen worden gestart. Inwoner en sociaal werker stemmen samen af of en op welke wijze er wordt samengewerkt in het portaal.
De dienstverlening is niet langer tijd- en plaatsgebonden en kan vrijwel geheel digitaal, gedeeltelijk digitaal of geheel fysiek worden aangeboden. Op deze manier kan de inwoner gemaakte afspraken nog eens teruglezen of actief werken aan het behalen van doelen op een geschikt moment. De inwoner kan desgewenst anderen laten meelezen in het dossier.
In deze video leggen we uit hoe het inwonersportaal werkt. Om gebruik te kunnen maken van het portaal hebben inwoners een mailadres en een 06-nummer nodig. 

Een dag uit het leven van de sociaal werker jeugd

"Ik ben aanwezig op scholen en op straat waar ik de jeugd tegenkom. Vaak ben ik aanwezig voordat er een probleem is. En als er dan een hulpvraag komt, kan ik die vroegtijdig oppakken."
Laten zien wat het belang is van de sociaal werkers Jeugd en hoe zij hun werk doen. Met dat doel maakten wij deze video; 'De kracht van dichtbij, een dag uit het werk van de sociaal werker Jeugd'.

In de video volgen we Norman Kortekaas en Simone Duin tijdens het werk wat zij doen. Op straat, bij gezinnen thuis en op het Pluspunt. Steevast op de plekken waar de mensen zijn. Voor onder andere opvoedingsondersteuning, taalprojecten voor kinderen en begeleiding naar werk voor jongeren zijn de sociaal werkers Jeugd te benaderen.

alle activiteiten