Partners

Goede samenwerking op lokaal niveau, vanuit een gemeenschappelijk belang en vanuit de behoefte van de inwoners, is onmisbaar. In Haarlemmermeer zijn vele maatschappelijke organisaties actief waarmee MeerWaarde in meer of mindere mate samenwerkt.

MeerWaarde is partner in de volgende convenanten:

Gezond & Meer Lokaal Preventieakkoord Haarlemmermeer

Samen met partners in Gezond & Meer Lokaal Preventieakkoord werken we aan onze gezamenlijke droom:
"Inwoners van Haarlemmermeer zijn bekend en betrokken met de beweging van Gezond & Meer. Via de beweging wordt er steeds meer gezond aanbod gecreëerd samen met partners en inwoners. Het aanbod is betaalbaar, bereikbaar en bekend voor zoveel mogelijk Haarlemmermeerders. Zo zorgen we ervoor dat het steeds makkelijker wordt om overal in de gemeente gezonde keuzes te maken en inwoners meer bewust zijn van een gezonde leefstijl."

Regenboogalliantie Haarlemmermeer

Het doel van de Regenboogalliantie is het vergroten van sociale acceptatie, veiligheid en weerbaarheid van LHBTI's in Haarlemmermeer. MeerWaarde is lid van de Regenboogalliantie. Dit houdt in dat we een actieve bijdrage leveren aan de doelstellingen van de alliantie; we binnen onze organisatie sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI's op de agenda zetten; maken we activiteiten i.h.k.v. de Regenboogalliantie bekend via de Regenboogpagina van Meer voor Elkaar; en zoeken we verbinding met andere partners van de alliantie. Door krachten te bundelen vormen we een gezamenlijk en duurzaam initiatief.

Opstapregeling

De Opstapregeling is een woonvorm tussen verblijf bij een zorgorganisatie en geheel zelfstandig wonen: men woont op een zelfstandig adres in een woonwijk op basis van een driehoekscontract. Dit is een tijdelijke huurovereenkomst waaraan woonbegeleiding en/of behandeling is gekoppeld. Nadat is aangetoond dat de persoon over de benodigde woonvaardigheden beschikt, na twee jaar, wordt de huurovereenkomst omgezet naar onbepaalde tijd. De woonbegeleiding en/of behandeling van de cliënt is gericht op het versterken of behouden van de vaardigheden die nodig zijn om duurzaam zelfstandig te kunnen wonen. Samen met de woningcorporatie, de zorgorganisaties, en de gemeente Haarlemmermeer, dan wel de reclassering heeft MeerWaarde de gezamenlijke opgave om cliënten die intramuraal wonen te ondersteunen bij hun re-integratie in de samenleving. Wij bieden ondersteuning bij het opbouwen van een sociaal netwerk en het bevorderen van acceptatie in de buurt.

Personenalarmering

Om personenalarmering binnen de Haarlemmermeer te realiseren is er een samenwerking opgezet tussen ATA, PCSOH en MeerWaarde. De zorgcentrale van ATA garandeert 24 uur per dag hulp te bieden als er via een druk op de alarmknop een melding worden gemaakt. Bij sociale hulpvragen overdag wordt gebruik gemaakt van een mantelzorger of medewerkers van het beveiligingsbedrijf Trigion. Na 23.00 uur worden verpleegkundigen van de PCSOH ingezet. Bij medische noodzaak wordt uiteraard direct de huisarts of 112 gebeld. Bij het afsluiten van een abonnement met ATA, worden drie contactpersonen benoemd. Als bewoners deze niet hebben dan schakelt ATA de sociaal makelaar in om mee te denken en samen te zoeken naar mogelijkheden in het eigen sociaal netwerk, in de buurt of zo mogelijk vrijwillige inzet.

Ketenzorg Dementie Amstelland en de Meerlanden

'Kwalitatief goede zorg en ondersteuning bieden voor de cliënt met dementie en zijn cliëntsysteem. Hierdoor kan een cliënt zo lang mogelijk in de thuissituatie blijven wonen. Casemanagement vormt hierin een verbindend element.' Dat is het doel van de Ketenzorg Dementie. In de Ketenzorg Dementie, die gemeentegrensoverschrijdend is opgezet, zijn vele partijen betrokken. MeerWaarde werkt samen met gemeenten Aalsmeer/Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Haarlemmermeer en de maatschappelijke en zorgorganisaties binnen deze gemeenten.

Convenant Vroeg Eropaf

MeerWaarde heeft samen met Ymere, Gemeente Haarlemmermeer en PLANgroep op 17 oktober 2017 een convenant gesloten rondom huurschuldhulpverlening. Door samen op te trekken worden hoger oplopende schulden voorkomen, huurbetalingen hervat en ontruimingen voorkomen. Deze aanpak noemen we 'Vroeg Eropaf Haarlemmermeer'. Ymere brengt MeerWaarde en PLANgroep in contact met mensen die aan de criteria voor de aanpak voldoen.

Meer voor elkaar-akkoord

15 zorg- en welzijnsorganisaties, waaronder MeerWaarde, tekenden 20 juni 2014 het Meer voor Elkaar-akkoord. De organisaties waarmee samengewerkt wordt, zijn: PCSOH, Stichting Zorgcentra Meerlanden, Amstelring, Flexicura, Buurtzorg, Axxicom, T-zorg, RIBW/KAM, Ons Tweede Thuis, Cordaan, MEE Amstel en Zaan, Ymere, Heliomare en GGZ inGeest.

Maatschappelijke ondernemersgroep

MeerWaarde en het Cultuurgebouw/Pier K hebben op 16 september 2015 een convenant gesloten waarin door de partijen de intentie is uitgesproken meer samen te werken om welzijn en cultuur dichter bijeen te brengen. Op directieniveau is de ambitie geformuleerd om een maatschappelijke ondernemersgroep op te zetten met als doel: elkaar versterken in het sociaal domein Haarlemmermeer door ervaring, visie en strategie uit te wisselen. Een aantal partijen is bij elkaar gebracht op het gebied van sport, sociaal vastgoed, woningbouw, gezondheidszorg, ouderenzorg en kinderopvang.

MeerBusiness

MeerWaarde is partner in MeerBusiness. MeerBusiness is het Haarlemmermeerse ondernemersplatform en biedt een zakelijk netwerk en businessinformatie. Ontmoeten en verbinden is het thema van MeerBusiness.

Convenant Samenwerkingsorganisatie Centrum voor Jeugd en Gezin

MeerWaarde is een van de betrokken partijen in het Convenant CJG. Binnen het CJG werkt MeerWaarde samen met de Gemeente Haarlemmermeer, GGD, Passend onderwijs Haarlemmermeer, Stichting Samenwerkingsverband VO/SVO Amstelland en Meerlanden, Bureau Jeugdzorg (BJAA), Speciaal onderwijs, ROCvA Airport, ROC NOVA College, Verloskundigepraktijken in Haarlemmermeer, Kraamzorginstellingen in Haarlemmermeer, MEE Amstel en Zaan, MOC 't Kabouterhuis, GGZ inGeest, Brijder, Amstelring, Altra, Spirit, Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer, Huisartsen Vereniging Haarlemmermeer, Stichting Onderwijs Advies, Stichting Halt Kennemerland, Ons Tweede Thuis, Jeugdriagg NHZ, Stichting Vluchtelingenwerk Noordwestholland, Politie Kennemerland (basisteam Haarlemmermeer), Kinderopvang HappyKids, SKH, De bibliotheek Haarlemmermeer, Stichting Leergeld Haarlemmermeer.

Convenant Psychosociale Hulpverlening PSH Kennemerland (GHOR)

MeerWaarde is onderdeel van de crisishulpverlening binnen de GHOR-organisaties (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en zorgt voor de psychosociale hulpverlening in de veiligheidsregio Kennemerland. Medewerkers van MeerWaarde zetten zich in om bij calamiteiten en rampen de taken conform de vastgestelde procedures uit te voeren. Samen met GGZ Parnassia, GGZinGeest, Kenter Jeugdhulp, Stichting Socius Maatschappelijk Dienstverleners, Stichting Dock Haarlem, Slachtofferhulp Nederland, Leger des Heils W&G Noord Holland en GGD heeft MeerWaarde in januari 2018 een vernieuwd convenant gesloten. De GGD voert de coördinatie uit.

JOGG

Een gezonde jeugd in een gezonde omgeving, dat is wat we willen. Sinds 2012 werkt JOGG-Haarlemmermeer samen met partners en supporters aan een gezonde leefstijl. Een omgeving waarin de gezonde keuze gemakkelijk en aantrekkelijk is voor alle kinderen en jongeren. MeerWaarde is een van de partners.

Convenant Uitvoering Samenwerking Aanpak Operationeel Jongerenbeleid

MeerWaarde werkt hierin samen met Politie Kennemerland en Gemeente Haarlemmermeer.

Convenant Strategisch overleg Jeugd Haarlemmermeer

MeerWaarde werkt hierin samen met Gemeente Haarlemmermeer, Jeugdriagg Noord Holland-Zuid, Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) en Samenwerkingsverband WSNS Haarlemmermeer.

Welzijn op recept

Dit is een samenwerkingsverband tussen MeerWaarde en Gezondheidscentra Haarlemmermeer.

het Taalakkoord Regio Groot Amsterdam

Steeds meer organisaties en bedrijven uit Haarlemmermeer willen zich inzetten voor het signaleren en terugdringen van laaggeletterdheid. Op 14 september 2022 tekenden we het Taalakkoord Regio Groot Amsterdam. Naast MeerWaarde zijn hierin vertegenwoordigd: Gemeente Haarlemmermeer, Stichting Lezen en Schrijven, CTS Group, ICS Group, BWorkz, AMatch, Het Cultuurgebouw en SMON.

Onze sociaal werkers en sociaal makelaars werken ook op lokaal niveau incidentgestuurd of structureel met organisaties samen. Op basis van een welzijnsvraag leveren we maatwerk in een wijk.

Vragen of meer informatie?

023-569 88 88
informatie@meerwaarde.nl
Dokter Van Dorstenstraat 1
2132 JR Hoofddorp

KvK 41227384