Partners

Goede samenwerking op lokaal niveau, vanuit een gemeenschappelijk belang en vanuit de behoefte van de inwoners, is onmisbaar. In Haarlemmermeer zijn vele maatschappelijke organisaties actief waarmee MeerWaarde in meer of mindere mate samenwerkt.

MeerWaarde is partner in onder andere de volgende convenanten of samenwerkingsverbanden:

Alliantie Samen tegen Eenzaamheid

In 2019 is een regiegroep eenzaamheid opgestart waarin 10 partners participeren: MeerWaarde (sociaal werk en de VrijwilligersCentrale), Maatvast, Mantelzorg & Meer, Roads, Cordaan, Team Sportservice
Haarlemmermeer, GGD, C., Participatieraad, Vluchtelingenwerk. De regiegroep geeft uitvoering aan een aanpak. Onder leiding van de expert eenzaamheid van MeerWaarde en de projectleider namens gemeente Haarlemmermeer is
een stevige en betrokken groep van partners ontstaan die zich structureel inzet voor de aanpak van eenzaamheid in Haarlemmermeer.

Gezond & Meer Lokaal Preventieakkoord Haarlemmermeer

Samen met partners in Gezond & Meer Lokaal Preventieakkoord werken we aan onze gezamenlijke droom:
"Inwoners van Haarlemmermeer zijn bekend en betrokken met de beweging van Gezond & Meer. Via de beweging wordt er steeds meer gezond aanbod gecreëerd samen met partners en inwoners. Het aanbod is betaalbaar, bereikbaar en bekend voor zoveel mogelijk Haarlemmermeerders. Zo zorgen we ervoor dat het steeds makkelijker wordt om overal in de gemeente gezonde keuzes te maken en inwoners meer bewust zijn van een gezonde leefstijl."

Regenboogalliantie Haarlemmermeer

Het doel van de Regenboogalliantie is het vergroten van sociale acceptatie, veiligheid en weerbaarheid van LHBTI's in Haarlemmermeer. MeerWaarde is lid van de Regenboogalliantie. Dit houdt in dat we een actieve bijdrage leveren aan de doelstellingen van de alliantie; we binnen onze organisatie sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI's op de agenda zetten; maken we activiteiten i.h.k.v. de Regenboogalliantie bekend via de Regenboogpagina van Meer voor Elkaar; en zoeken we verbinding met andere partners van de alliantie. Door krachten te bundelen vormen we een gezamenlijk en duurzaam initiatief.

Opstapregeling

De Opstapregeling is een woonvorm tussen verblijf bij een zorgorganisatie en geheel zelfstandig wonen: men woont op een zelfstandig adres in een woonwijk op basis van een driehoekscontract. Dit is een tijdelijke huurovereenkomst waaraan woonbegeleiding en/of behandeling is gekoppeld. Nadat is aangetoond dat de persoon over de benodigde woonvaardigheden beschikt, na twee jaar, wordt de huurovereenkomst omgezet naar onbepaalde tijd. De woonbegeleiding en/of behandeling van de cliënt is gericht op het versterken of behouden van de vaardigheden die nodig zijn om duurzaam zelfstandig te kunnen wonen. Samen met de woningcorporatie, de zorgorganisaties, en de gemeente Haarlemmermeer, dan wel de reclassering heeft MeerWaarde de gezamenlijke opgave om cliënten die intramuraal wonen te ondersteunen bij hun re-integratie in de samenleving. Wij bieden ondersteuning bij het opbouwen van een sociaal netwerk en het bevorderen van acceptatie in de buurt.

Ketenzorg Dementie Amstelland en de Meerlanden

'Kwalitatief goede zorg en ondersteuning bieden voor de cliënt met dementie en zijn cliëntsysteem. Hierdoor kan een cliënt zo lang mogelijk in de thuissituatie blijven wonen. Casemanagement vormt hierin een verbindend element.' Dat is het doel van de Ketenzorg Dementie. In de Ketenzorg Dementie, die gemeentegrensoverschrijdend is opgezet, zijn vele partijen betrokken. MeerWaarde werkt samen met gemeenten Aalsmeer/Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Haarlemmermeer en de maatschappelijke en zorgorganisaties binnen deze gemeenten.

MeerBusiness

MeerWaarde is partner in MeerBusiness. MeerBusiness is het Haarlemmermeerse ondernemersplatform en biedt een zakelijk netwerk en businessinformatie. Ontmoeten en verbinden is het thema van MeerBusiness.

Convenant Psychosociale Hulpverlening PSH Kennemerland (GHOR)

MeerWaarde is onderdeel van de crisishulpverlening binnen de GHOR-organisaties (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en zorgt voor de psychosociale hulpverlening in de veiligheidsregio Kennemerland. Medewerkers van MeerWaarde zetten zich in om bij calamiteiten en rampen de taken conform de vastgestelde procedures uit te voeren. Samen met GGZ Parnassia, GGZinGeest, Kenter Jeugdhulp, Stichting Socius Maatschappelijk Dienstverleners, Stichting Dock Haarlem, Slachtofferhulp Nederland, Leger des Heils W&G Noord Holland en GGD heeft MeerWaarde in januari 2018 een vernieuwd convenant gesloten. De GGD voert de coördinatie uit.

JOGG

Een gezonde jeugd in een gezonde omgeving, dat is wat we willen. Sinds 2012 werkt JOGG-Haarlemmermeer samen met partners en supporters aan een gezonde leefstijl. Een omgeving waarin de gezonde keuze gemakkelijk en aantrekkelijk is voor alle kinderen en jongeren. MeerWaarde is een van de partners.

Wet Inburgering

Het inburgeringsstelsel is veranderd. Gemeenten hebben nu een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Voor de uitvoering van de Z-route, werkt MeerWaarde samen met TopTaal. TopTaal verzorgt de taalles en MeerWaarde vult het participatiedeel in.

Het Taalhuis

MeerWaarde is partner in het Taalhuis Haarlemmermeer. We dragen bij aan het aanbod in het Taalhuis met taal- en participatielessen en zijn een vindplaats met onze PlusPunten en doordat we wijkgericht werken.

het Taalakkoord Regio Groot Amsterdam

Steeds meer organisaties en bedrijven uit Haarlemmermeer willen zich inzetten voor het signaleren en terugdringen van laaggeletterdheid. Op 14 september 2022 tekenden we het Taalakkoord Regio Groot Amsterdam. Naast MeerWaarde zijn hierin vertegenwoordigd: Gemeente Haarlemmermeer, Stichting Lezen en Schrijven, CTS Group, ICS Group, BWorkz, AMatch, Het Cultuurgebouw en SMON.

Welzijn op recept

Dit is een samenwerkingsverband tussen MeerWaarde en vele zorg- en welzijnspartijen in de regio waarin partijen de wens onderschrijven om het welbevinden, de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen te verhogen van inwoners met psychsociale klachten en een maatschappelijk probleem. MeerWaarde is deelnemer in het koplopertraject en uitvoerder van Welzijn op Recept in Haarlemmermeer.

Onze sociaal werkers en sociaal makelaars werken ook op lokaal niveau incidentgestuurd of structureel met organisaties samen. Op basis van een welzijnsvraag leveren we maatwerk in een wijk. Daarnaast zijn we partner in diverse samenwerkingsverbanden die gerelateerd zijn aan onderwijs en onderzoek zoals Youth Spot en de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland.

alle activiteiten